Strateginen johtaminen 2.12.2015

Tehtävä 1.

Tarkastele organisaatiosi strategiaa ja muodosta siitä positiivinen tulkinta oman johtamistehtäväsi näkökulmasta. Kirjaa vastauksesi Trelloon omalle henkilökohtaiselle listallesi uudeksi kortiksi ja käy kommentoimassa vähintään kahden opiskelutoverisi strategiatulkintaa.

Tehtävä 2.

Arvioi omaa johtajuuttasi johtamisympyrän eri osa-alueilla. Pohdi missä olet vahva ja missä on kehitettävää. Mitkä osa-alueet ovat erityisen tärkeitä omassa organisaatiossasi?

Luo uusi kortti omaan listaasi ja kirjoita kuvauskenttään valintasi ja kehittymisaskeleesi. Seuraa oman toimintasi kehittymistä näillä valitsemillasi osa-alueilla. Halutessasi voit pyytää kommentteja kollegoiltasi.Kirsi Parviainen

Aamupäivä: Strategiasta arjen johtamiseen

Projektipäällikkö joka lähtee tekemään projektia ei välttämättä sillä hetkellä ajattele talon strategiaa, mutta hänen on ajateltava sitä esitellessään projektia esimiehilleen.

Strategian merkitys ja sen ilmeneminen päivittäisessä työssä

- Omassa tiimityössä strategia on parin vuoden välein pakerrettava lomake joka ei muuten ohjaa suoranaisesti toimintaa.

- Strategia tuntuu monesti jäävän ylätasolle. Luomiseen käytetään paljon aikaa, mutta käytännössä se ei näy kovinkaan vahvasti.

- Jos strategiaa ei olisi ollenkaan, ei tuntuisi nykypäivälle. Strategiatyön pitäisi luoda yhteistä keskustelua ja yhteistä ymmärrystä läpi koko organisaation. Yhteisen näkemyksen muodostaminen tärkeintä.

- Perustyö on usein strategian mukaista, mutta sen rinnalla on useita muita pienempiä tehtäviä jotka eivät aina ole linjassa strategian kanssa.

Tärkein strategiaan liittyvä paperi on hallitusohjelma. Muuta ohjausta tulee ministeriöistä, lainsäädännöstä ja toimintaympäristöstä. Maailma muuttuu huomattavasti nopeammin kuin hallitusohjelma. On oltava mukautumiskykyinen ja ketterä.

Vallitseva todellisuus missä eletään on niukan budjettirahoituksen värittämä. Strategian tehtävänä on kohdentaa miten me resurssimme käytetään. Strategia on samaan aikaan myös Ei- valintoja. Mitkä asiat eivät enää kuulu meille, jos jostain täytyy karsia?

Organisaation strategiaa toteuttaessa on 5 osa-aluetta:
 1. Sen organisaation perustehtävä. Mikä on missio ja miksi organisaatio on olemassa? Miten määrittelemme perustehtävämme ja miten määrittelemme olemassa olomme perustan julkisissa organisaatioissa?

2.  Muuttuva maailma organisaation ympärillä. On oltava ketterä ja kyettävä reagoimaan muutoksiin.

3. Jaettu visio. Missä olemme 3-5 vuoden päästä?

4. Strategia. Miten kohdennamme resurssimme ja miten toimimme saavuttaaksemme tavoitteet?

5. Arvot. Reimareita reitillä nykytilanteesta kulkemiseen tavoitteeseemme. Arvot antavat vakautta ja helpottavat arjen valintojen tekoa. 

Lähdemmekö parantamaan pikkuisen eilistä, vai lähdemmekö rakentamaan organisaatiota mikä on itse vahva tulevaisuuden tekijä? Pystyy rakentamaan oman roolinsa ja voi työskennellä rakentavasti kohti tulevaisuutta.

Jos yksikköä johdetaan niin, että mennään vähitellen eteenpäin, kestää kaikki mukana, mutta jos tehdään jatkuvasti nopeita muutoksia, voi työnteosta tulla monelle liian hektistä. 

Kaiken johtamisen pitäisi olla strategian toteuttamista tavalla tai toisella. Jos johtaminen ei liity perustehtävän toteuttamiseen, muutosten näkemiseen ja huomiointiin tai mihinkääOttakaa läpi käydyt näkökulmat ja tehkää lyhyt kiteytys strategiasta


Eviran perustehtävät ja arvot on määritelty. Jotkut asiat tulevan hallitusohjelman kautta mukaan. Suurin erimielisyys syntyy siitä, toteutetaanko strategiaa jämäkästi. Mistä löydetään rohkean tulevaisuuden tekijät päivittäisessä työn tuoksinassa? Tekemisessä voitaisiin panostaa enemmän strategian suuntaan. Työtä voitaisiin tehostaa strategian merkityksen häviämättä.

Syke:


Perustehtävä ja missio on selkeä. Kaikista lyhyimmin se on otsikossa. Syke tutkii ja arvioi yhteiskunnan kehitystä ja polkuja.... kokonaisvaltaisesti yhdessä muiden kanssa. Kokonaisvaltaista muutosta on tuotu esiin ja luonnonvarojen ja resurssien kestävä käyttö on nostettu esille. Myös toimintamympäristön nopeat muutokset on nostettu esiin.

Entinen strategia listasi arvoja, mutta nykyisessä ne on sisään kirjoitettu missioon. Nähdään normatiivinen tehtävä. Tavoitteissa on myös puhuttu arvoista ja poluissa arvot esiintyvät selkeästi.

Onnistumisia ja toimintaympäristön muutoksia kartoitetaan jatkuvasti. Tämä osoittaa, että on selkeä suunta miten toimitaan, mutta ymmärretään, että strategiaa voidaan muuttaa silloin kun se on tarpeellista. Jos pitää valita esim. resurssien osalta, ohjaa strategia tekemään päätökset.


Uuden Maanmittauslaitoksen strategia:


Maanmittauslaitos on suunnannäyttäjä. Kansainvälinen edelläkävijyys. Strategian keskeisenä sisältönä luotettavuus, rohkeus ja innovatiivisuus ja palvelevaisuus.

Arvot ovat erilaisia eri näkökulmista. Ne näkyvät johtamisessa, ne näkyvät henkilöstön keskuudessa ja ne näkyvät asiakkaille.


Luke:Haastava tilanne, koska organisaatio on uusi. Strategia on edelleen proessin alla. Perustehtävä ja toimintaymäristö, päämäärät ja visiot kirjattuna selkeästi, mutta vaatii vielä hiomista. On vielä liian yleinen ja pyöreä. Sanamuodoissa ja tarkennuksissa vielä hiottavaa. 


Luken strategian on muodostanut kolme eri työryhmää. Johto on siis tullut valmiin strategian pöytään. 

Moni organisaatio tekee ensin uuden strategian ja vasta sitten organisaatiomuutoksen. Näin ei tapahdu yhtään mitään, jos emme huomioi yrityksessä tai organisaatiossa vallitsevaa kulttuuria. Johdammeko kulttuuria siten, että strategia voi muuttua? Annammeko kulttuurin vain ajautua johonkin, vai johdammeko sitä aktiivisesti?

Rakentuuko strategiamme siitä, että ajatteelemme tuotanto- tuotteet- palvelut- lakisääteiset tehtävät- linjalla? Minkälaiset prosessit ja resurssit meillä pitää olla, että saamme nämä tuotettua ja suoriudumme näistä tehtävistä? Lopuksi mietimme ketkä ovat näiden palveluiden asiakkaat? Kunnista löytyy valtava määrä tämän ajatusmallin mukaan muodostettuja palveluita.

Oikea lähtökohta olisi katsoa ketä asiakkaamme ovat ja sen jälkeen kartoitetaan resurssit, toimintamallit ja palvelut joilla saamme palveltua asiakkaita oikein.


Jako 4:ään.

1. Pohtii suunta selville- näk
2. Pystyn jakamaan
3. Pystyy etenemään
4. On sinut itsensä kanssa.

Jokaiseen sektoriin kolme ohjetta mitä noudattamalla esimies pystyy sitä asiaa mistä äsken puhuttiin

Mitä kolmea asiaa toteuttamalla arvot näkyy esimiestyössä? Kolme ohjetta vuorovaikutteiseen viestintään, yhteistyöhön jne jne.

Ota yksi asia suunta selvillä- osastolta mihin tulet keskittymään johtajakoulutuksen aikana.

Viestinnässä ajateltiin, että kaiken viestinnän pitää olla selkeää, johdonmukaista ja kannustavaa.

Johtaja ei voi aina miellyttää kaikkia. Joskus asioita on saatava menemään eteenpäin, vaikka se ei miellyttäisi kaikkia. Suuremman hyvän edessä on tehtävä joskus vaikeitakin päätöksiä.

Johdonmukaisuus. Eri organisaatiokerroksissa ei voi lähteä eri suuntaisia viestejä. Suunan on oltava selkeä ja pysyvä. Selkeys kielessä ja käsitteissä

Yhteistyö. Täytyy luoda mahdollisuudet yhteistyöllä ja yhteistön mahdollistava toimintaympäristö yleisesti. Tekniset sovellukset kuntoon, jotta yhteistyö on mahdollista. Rohkaisussa otetaan huomioon aina jos joku toimii oikein. Kannustimet ja palkitseminen rohkaisun keinona. esimiehen tulee omalla toiminnallaan ohjata yhteistyön tekoon. On osattava hyödyntää yhteistyötä ja luoda sitä mahdollisimman laajasti rajat rikkoen. 

Keskinäinen kannustaminen. Tärkeintä on se, että itse kannustaa ja on positiivinen. Huomioi onnistumiset ja epäonnistumiset. Jos joku käyttäytyy kannustavasti, rohkaistaan tässä toiminnassa. Rohkaistaan innostavaa toimintaa ja sivuutetaan ankeuttaminen. 

Miten monipaikkaisessa työyhteisössä kannustaminen ja rohkaiseminen toimii luontevasti?

- Hallitsemalla välineet luontevasti

Oikeaan suuntaan eteneminen.

Tilannetaju. Päättämien. Jousto.

Jos et tiedä mitä sanoa tai päättää, odota hetki. Älä ryhdy vastahyökkäykseen liina nopeasti. Räätälöi ulkoiset viestit. Tulkitse ulkopuolisia signaaleja ja viestejä. Silloin kun päätös on jo tehty tai joudumme seisomaan jonkun toisen päätöksen takana, ei ole järkevää antaa asialle tulkinnanvaraa. Silloin täytyy vain perustella selkeämmin. 

Sekä erilaisilla päätöksentekotasoilla, että erilaisilla esimiestasoilla esimiehen toiminta voi olla erilaista. Pääjohtajan tekemät virheet samassa asiassa ovat paljon brutaalimpia kuin esimiehen esimiespalaverissa tekemät virheet. Tämän vuoksi myös kulttuurissa on eroja. Mitä korkeampi johtaja, sitä suoraselkäisempi on oltava. 

Olen sinut itseni kanssa. 

Lomat ja vapaa-aika erilleen työstä. Liikaa töitä tekevä ei johda hyvin. Itsensä kehittäminen kaikilla osa-alueilla on huomioitava. Ihmissuhteissa tasa-arvon ja tasapuolisuuden korostaminen. Hiljaisemmatkin ihmiset pitää saada mukaan ja etäyhteyden päässä oleva ihminen ei ole vähempiarvoinen. Älä lykkää vaikeita päätöksiä. Ota härkää sarvista.Monipaikkainen johtaminen tuo uusia näkökulmia myös johtamisympyrän käyttöön.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti